logotype
  

Artykuły

CELE

 • Reprezentacja i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.
 • Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Inicjowanie, popieranie i propagowanie działań na rzecz:
  • rozwoju turystyki.
  • właściwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych możliwości regionu kołobrzeskiego.
  • wymiany poglądów i wypracowania programu dla kierunków rozwoju turystyki w Kołobrzegu i otaczającym regionie.
 • Udział w targach i promocjach regionu kołobrzeskiego w kraju i za granicą.
 • Działanie na rzecz czystości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód Morza Bałtyckiego.
 • Popularyzowanie zalet turystycznych regionu kołobrzeskiego w aspekcie walorów poznawczych, rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych.
 • Inspirowanie i rozwijanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami zza granicy.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo - turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży.
 • Popularyzowanie warunków uzdrowiskowych i klimatycznych regionu kołobrzeskiego.
 • Popularyzacja działalności istniejących ośrodków sanatoryjnych i działanie na rzecz ich rozwoju.
 • Promowanie usług sanatoryjnych w kraju i za granica.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

 

 • Wspieranie finansowe, rzeczowe, szkoleniowe i organizacyjne wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie we własnym zakresie lub na zlecenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej dla potrzeb członków.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej i organami samorządnymi w realizacji przedsięwzięć dotyczących turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki morskiej, oraz działalności sanatoryjnej.
 • Publiczne wypowiadanie się w sprawach istotnych dla funkcjonowania działalności związanej z turystyką i działalnością sanatoryjną.
 • Współpracę z producentami wytwarzającymi sprzęt niezbędny dla uprawiania turystyki, oraz wykonywanie usług rehabilitacyjno-sanatoryjnych.
 • Nawiązywanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami działającymi poza granicami kraju.
 • Nawiązywanie współpracy i wymiany doświadczeń z organizacjami ochrony środowiska, rozwoju turystyki, sportu, wychowania młodzieży, ochrony zdrowia i działalności sanatoryjnej.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania dochodów służących realizacji celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, a także organizowanie konferencji i sympozjów propagujących działalność Stowarzyszenia w kraju i za granicą.