rstu_01 rstu_02 rstu_03 rstu_04 rstu_05 rstu_06 rstu_07 rstu_08 rstu_09

CELE STOWARZYSZENIA:

 • Reprezentacja i ochrona interesów członków Stowarzyszenia.
 • Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Inicjowanie, popieranie i propagowanie działań na rzecz:
  • rozwoju turystyki
  • właściwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych możliwości regionu kołobrzeskiego
  • wymiany poglądów i wypracowania programu dla kierunków rozwoju turystyki w Kołobrzegu i otaczającym regionie
 • Udział w targach i promocjach regionu kołobrzeskiego w kraju i za granicą.
 • Działanie na rzecz czystości środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wód Morza Bałtyckiego.
 • Popularyzowanie zalet turystycznych regionu kołobrzeskiego w aspekcie walorów poznawczych, rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych.
 • Inspirowanie i rozwijanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami zza granicy.
 • Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowo - turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej wśród młodzieży.
 • Popularyzowanie warunków uzdrowiskowych i klimatycznych regionu kołobrzeskiego.
 • Popularyzacja działalności istniejących ośrodków sanatoryjnych i działanie na rzecz ich rozwoju.
 • Promowanie usług sanatoryjnych w kraju i za granica.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 • Wspieranie finansowe, rzeczowe, szkoleniowe i organizacyjne wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie we własnym zakresie lub na zlecenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej dla potrzeb członków.
 • Współdziałanie z organami administracji państwowej i organami samorządnymi w realizacji przedsięwzięć dotyczących turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki morskiej, oraz działalności sanatoryjnej.
 • Publiczne wypowiadanie się w sprawach istotnych dla funkcjonowania działalności związanej z turystyką i działalnością sanatoryjną.
 • Współpracę z producentami wytwarzającymi sprzęt niezbędny dla uprawiania turystyki, oraz wykonywanie usług rehabilitacyjno-sanatoryjnych.
 • Nawiązywanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami działającymi poza granicami kraju.
 • Nawiązywanie współpracy i wymiany doświadczeń z organizacjami ochrony środowiska, rozwoju turystyki, sportu, wychowania młodzieży, ochrony zdrowia i działalności sanatoryjnej.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania dochodów służących realizacji celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, a także organizowanie konferencji i sympozjów propagujących działalność Stowarzyszenia w kraju i za granicą.

 

WŁADZE

Walne Zgromadzenie

 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne Zebranie Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Do wyłącznych uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia dla osiągnięcia celów nakreślonych statutem,
 • uchwalanie rocznego preliminarza finansowego Stowarzyszenia,
 • zatwierdzenie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • wybór członków władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie wysokości składek i terminów ich opłacania oraz wysokości wpisowego,
 • podejmowanie uchwał o zdobyciu lub obciążeniu nieruchomości,
 • uchwalanie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy Stowarzyszenia,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
 • zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i wyznaczenie likwidatora Stowarzyszenia
 • upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następnego dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania kierunków działania oraz dla uchwalenia planu finansowego i planu pracy na rok następny. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 2 tygodnie przed jego odbyciem. Na wniosek co najmniej1/5 liczby członków Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Wniosek winien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia winien być rozpatrywany w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 • Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
 • Wybór i odwołanie członków następuje w głosowaniu tajnym
 • Zmiana statutu i likwidacji Stowarzyszenia wymaga uchwały podjęcia większością 2/3 głosów
 • Szczegółowy tryb zwołania i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia reguluje regulamin obrad

Zarząd Stowarzyszenia

 • Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia
 • Prezesa Stowarzyszenia wybiera się w odrębnym głosowaniu
 • Na pierwszym posiedzeniu Zarządu konstytuuje się wybierając Zastępcę Prezesa i Skarbnika
 • Zarząd Stowarzyszenia organizuje prace zmierzające do wykonywania jego zadań, kieruje jego działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 • Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone dla innych władz, a w szczególności:
 • uchwalanie projektu programu działania oraz projektu preliminarza finansowego
 • gospodarowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania nieruchomości
 • podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia lub zaprzestania działalności gospodarczej
 • podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa
 • zaciąganie zobowiązań finansowych zgodnie z upoważnieniem
 • Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz w miesiącu
 • Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Zastępca
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
 • W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym
 • Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy członków Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Komisja Rewizyjna składa się z członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu
 • Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy
 • kontrola przestrzegania przez Stowarzyszenie postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków
 • kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i wyników kontroli, oraz wniosków wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu
 • przedstawienie Zarządowi uwag i wyników dotyczących działalności Stowarzyszenia
 • Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców rzeczoznawców w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji
 • Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę
 • Szczegółowe zasady pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji
Pin It